نحوه تهیه پیشنهاد فنی پیمانکاران رتبه بندی شده ساجات

تمام پیشنهاد دهندگان، در مهلت ارایۀ پیشنهاد که در دعوت نامۀ شرکت در مناقصه مشخص شده است،موظفند مجموع های تحت عنوان پیشنهاد فنی پیمانکار ، به کارفرما تسلیم کنند. هدف از تهیۀ مجموعۀ  پیشنهاد فنی پیمانکار ، مستند کردن میزان درک پیشنهاد دهنده از طرح و محدودۀ آن، انتخاب معیارهای مناسب …

الزامات فنی پیمانکاران دارای رتبه شرکت

در این قسمت، با توجه به مطالعات انجام شده توسط کارفرما و یا مشاور او، ویژگیها، محدودیتها و معیارهای فنی و عملکرد هر یک از اجزای طرح، مطرح میگردد. این الزام ها در پیمان های طرح و ساخت، میتواند بصورت عملکردی یا تجویزی باشد.الزام های عملکردی بر اساس آنچه در …

قوانین ایمنی در کارگاه طبق قوانین ساجات

علاوه بر مفاد شرایط خصوصی در مورد این ماده یعنی قوانین ایمنی در کارگاه طبق ضوابط رتبه بندی ساجات ، پیمانکار باید در همۀ زمانها در حد معقول، برای تأمین بهداشت، سلامت و ایمنی کارکنان پیمانکار، اقدامهای لازم را ب هعمل آورد. پیمانکار ساجات ، باید درراستای همکاری با مسئولان بهداشت …

پیمانکاران دست دوم یا فرعی ساجات

پیمانکار ساجات ، نباید کارها را یک جا به پیمانکار دست دوم یا فرعی واگذار کند.پیمانکار، مسئول اعمال یا قصور پیمانکاران دست دوم، مشاوران، یا کارکنان آنهاست. اعمال و قصور پیمانکاران دست دوم، مشاورن، یا کارکنان آنها، به منزلۀ اعمال و قصور پیمانکار است. مگر آن که در شرایط خصوصی، …

تعهدات عمومی پیمانکاران رتبه بندی ساجات

پیمانکار، باید کارها را طبق پیمان، طراحی، اجرا، و تکمیل کرده و هرگونه نقص در کارها را برطرف کند.کارها پس از تکمیل، باید هدفهایی را که مورد انتظار بوده و در پیمان صراحتا یا تلویحا مشخص شده است به شایستگی برآورده کند. پیمانکاران ساجات ، باید تجهیزات و مدارک پیمانکار …